สำนักงานคุรุพัฒนาTeacher Professional Development Institute (TPDI)

 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

ระยะสั้น

   จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยที่ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ เป็นนโยบายที่มีความกล้าหาญและผลักดันจนสำเร็จ คือ การให้ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจในการเลือกประเด็นพัฒนาตนเองได้

(๑)   พัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๒)   การพัฒนาชุดโครงการเพื่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการผลิตครู

(๓)   การสร้างกรอบความคิดของหลักสูตรเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ  นำเสนอหลักสูตรสำหรับการพัฒนาครู ตามวิทยฐานะตามเกณฑ์ของ กคศ.

(๔)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเสนอหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยพัฒนา

 

 

ระยะยาว

(๕)   การออกวารสารทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู

(๖)   การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๗)   ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาครุศึกษาไทย

      
สถาบันคุรุพัฒนา เป็นองค์กรระดับชาติทางด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเป็นหน่วยผลิตองค์ความรู้ด้านการครุศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนเฉพาะสาขา  และมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา